Rekonštrukcia v energeticky úspornom duchu

Predstavovaný projekt „REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA, PRESTAVBA A NADSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ rieši obnovu existujúceho rodinného domu formou rekonštrukcie existujúcej budovy z 50-tych rokov min. storočia, cieľom ktorej bolo zrekonštruovať stavbu tak, aby sa mohla prevádzkovať s čo najnižšími nákladmi na spotrebu energii pre vykurovanie.
 
Hoci sa pred projekčnými prácami uskutočnil prieskum stavby a stavebné konštrukcie vykazovali vcelku vyhovujúcu kvalitu, ktorá sa dala tepelnotechnickými opatreniami ešte zlepšiť, realizačné práce ukázali, že základové pomery sú veľmi rizikové, z pohľadu únosnosti. Dom sa prakticky musel celý asanovať. Museli sa navrhnúť rozšírenia základov a nová statická časť vrchných poschodí stavby. Veľká pozornosť sa venovala styku novej stavby s existujúcim domom. Aby sa predišlo budúcim problémom, styk sa od dilatoval 25 cm hrubou tepelnou izoláciou ISOVER. Táto plní úlohu tepelného izolantu a dilatuje aj styk oboch domov. Obvodové murivo rodinného domu bolo navrhnuté z presných pórobetónových tvárnic pevnosti P4-500 hr. 250 mm (250x249x499) na systémovú lepiacu maltu, podľa technologického predpisu dodávateľskej firmy . Časť obvodových stien bola navrhnutá ako železobetónová monolitická stena hr. 200 mm. Z exteriéru bolo do debnenia železobetónovej steny vkladané dodatočné zateplenie hr. 50 mm z tepelnoizolačných dosiek z nenasiakavého polystyrénu (ISOVER EPS Perimeter).

Vnútorné nosné murivo bolo navrhnuté z presných pórobetónových tvárnic pevnosti P4-500 hr. 300mm (300x249x599), na systémovú lepiacu maltu, podľa technologického predpisu dodávateľskej firmy. Časť vnútorných nosných stien bola navrhnutá ako železobetónová monolitická stena hr. 300 mm. Ide hlavne o miesta s vyšším lokálnym zaťažením.

Deliace priečky sú navrhnuté ako samonosné, z pórobetónových tvárnic pre nenosné murivo hr. 150 mm. V mieste železobetónových stropov sú priečky na 1.NP a 2.NP z hornej strany ukončené 20 mm pod stropnou železobetónovou doskou, aby sa zabezpečila rezerva na ich dotvarovanie a následne bude škára vyplnená pásikmi z minerálnej vlny.

Strešný plášť
Zastrešenie nad 2.NP je kombinované. V prevažnej časti domu bola navrhnutá plochá strecha, kde stropnú konštrukciu tvorí železobetónová doska hr. 180 mm. Je riešená bez vysadení a kopíruje obvodové murivo 2.NP. Stropná doska bola zmonolitnená spolu s nadokennými prekladmi, ktoré sú z hľadiska riešenia vonkajších žalúzií užšieho prierezu, a preto sú riešené ako železobetónové. Nad 2.NP boli v prevažnej časti navrhnuté jednoplášťové ploché strechy so spádovou vrstvou z ľahčeného betónu a so zateplením doskovou tepelnou izoláciou na železobetónovej stropnej doske. Na spádovú vrstvu bola, pred realizáciou samotnej skladby plochej strechy, osadená parozábrana. Hydroizoláciu strechy tvorí hydroizolačná fólia, ktorá je chránená záťažovou a ochrannou vrstvou z vymývaného triedeného štrku.
 
Vo zvýšenej časti objektu bola navrhnutá pultová strecha so sklonom strešnej roviny 8,34°. Nosnú konštrukciu zastrešenia pultovej strechy tvoria nosníky I-stabil konštrukčnej šírky 124 mm a výšky 450 mm. Nosníky sú na nižšej strane kotvené do železobetónového venca výšky 200 mm, stužujúceho stavbu rodinného domu po celom jeho obvode a vo vyššej časti na železobetónovú stenu hr. 200 mm, prípadne k oceľovému nosníku prierezu 2xU160, ktorý tvorí nadokenný preklad pásového okna. Podhľad nosníkov bol dotiahnutý k priečke a zabezpečil dotvarovanie a dilatáciu. Zastrešenie tejto strešnej roviny bolo riešené zakrytím titánzinkovou strešnou krytinou riešenou na stojatú drážku, ktorá je uchytávaná na plný drevený zaklop z dosiek hr. 24 mm s poistnou hydroizoláciou v dvoch úrovniach. Jednou je difúzna membrána s mikroventilačnou vrstvou pre kontaktnú pokládku falcovaných strešných krytín, ktorá bola ukladaná priamo pod krytinu na záklop. Plní funkciu poistnej hydroizolácie a zabraňuje vzniku a prenosu hluku pri zaťažení krytiny vetrom.
 
Druhou je kontaktná poistná hydroizolácia nad tepelnou izoláciou, na hornej hrane lepených nosníkov, pod prevetrávanou vzduchovou medzerou. Zateplenie pultovej strechy bolo navrhnuté z tepelnoizolačných pásov z minerálnej vlny, vhodných pre zateplenie podkroví a nezaťažených stropov (ISOVER – UNIROL PLUS, ʎ=0,036 W.m-1.K-1). Tepelná izolácia bola vložená medzi lepené nosníky zastrešenia v hrúbke 450 mm, čo zodpovedá ich konštrukčnej výške a samozrejme sú ňou vyplnené aj vnútorné dutiny nosníkov. Na potlačenie líniových tepelných mostov boli nosníky zo spodnej strany nadstavené v kolmom smere hranolmi prierezu 60x100 mm, ktoré sa osadili v osových vzdialenostiach 650 mm, medzi ktoré bola následne vložená dodatočná tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm ( ISOVER – UNIROL PLUS). Na spodnú hranu nadstavovacích hranolov bola uchytená parozábrana ISOVER VARIO KM Duplex UV, cez ktorú boli následne kotvené závesné prvky znížených podhľadov, s kvalitným pretesnením vzniknutých prierazov pri inštalácii kotviacich prvkov. Zabránilo sa tým vnikaniu pary do tepelných izolácií.

Tepelné a akustické izolácie
Tepelná izolácia obvodových stien bola navrhnutá z tepelnoizolačných dosiek z čadičových vlákien s pozdĺžnou orientáciou vlákna v hrúbke 250 mm (ISOVER TF PROFI, ʎ=0,036 W.m-1.K-1). V mieste fasádnych omietok sú tepelnoizolačné dosky lepené na stenu lepiacou stierkou v kombinácii s kotvením plastovými tanierovými hmoždinami. Zateplenie sa bude realizovať vzhľadom na výrobný sortiment tepelnoizolačných dosiek v dvoch vrstvách 180+70 mm, s prekladaným krytím spojov tepelnoizolačných dosiek. V mieste prevetrávaných fasád boli navrhnuté tepelnoizolačné dosky z čadičových vlákien (ISOVER FASSIL, ʎ=0,035 W.m-1.K-1 ) vkladané do dreveného roštu tvoreného z I nosníkov, ktoré sú kotvené do obvodového muriva z pórobetónových tvárnic. Prvý zvislý raster je vyhotovený z drevených I nosníkov 60 x 200 mm, medzi ktoré sa vloží prvá vrstva tepelnej izolácie hr. 200 mm. Druhý nosný raster je vodorovný, z drevených hranolov prierezu 50 x 50 mm, ukotvených k zvislým dreveným prvkom, medzi ktoré sa vloží tepelná izolácia hr. 50 mm. Následne bude aplikovaná poistná hydroizolácia, a na ňu príslušná prevetrávaná fasáda. V jednej časti to bude drevený obklad, v ďalšej obklad Cembrit. 
 
Zateplenie soklového muriva, ako aj časti suterénnych stien je navrhnuté z nenasiakavého polystyrénu (ISOVER EPS Perimeter ʎ=0,033 W.m-1.K-1 alebo Styrodur 3035 CS) hr. 50 a 100 mm. Pri realizácii sa vinou rozširovania a spevňovania základových pásov ukázali určité rozmerové odchýlky a preto bolo potrebné zo severnej strany v oblasti soklov a suterénu hrúbku  polystyrénu prispôsobovať pre potreby dosiahnutia pravidelné obdĺžnikového pôdorysu objektu.
 
Tepelná izolácia plochých striech je realizovaná z expandovaného polystyrénu  ISOVER EPS 200 S (ʎ=0,034 W.m-1.K-1), 2x200mm a extrudovaného polystyrénu Styrodur 3035 CS, 1x100mm v celkovej hrúbke 500 mm. Tepelná izolácia pultovej strechy je z minerálnej vlny (ISOVER UNIROL PLUS) vkladanej medzi strešné nosníky a medzi nadstavovacie hranoly pod lepenými I nosníkmi v celkovej hrúbke 550 mm.

Tepelná izolácia nadokenných prekladov je riešená doplnkovým zateplením, vkladaným do debnenia pred betonážou nadokenných prekladov z tepelnoizolačných dosiek ISOVER EPS Perimeter alebo Styrodur 3035 CS hr. 50 mm. 
 
Tepelnú izoláciu podláh rodinného domu na teréne a nad suterénom tvoria dosky z podlahového polystyrénu (ISOVER EPS 150 S, ʎ=0,035 W.m-1.K-1) celkovej hrúbky od 270 mm do 290 mm v závislosti od úpravy pôvodných základov vzhľadom na výškové rozdiely oproti pôvodnému zakladaniu stavby. 
Akustická a kroková izolácia podláh rodinného domu na 2.NP je navrhnutá z izolačných dosiek z čadičového vlákna (ISOVER N, ʎ=0,036 W.m-1.K-1) hr. 35 mm.
 
Tepelná bilancia objektu:
Tepelné straty boli vypočítané podľa STN EN 12831. Objekt sa nachádza v teplotnom pásme s vonkajšou výpočtovou teplotou te = –12 °C. Ročná potreba tepla je vypočítaná pre dĺžku vykurovacieho obdobia 220 dní, strednú teplotu vo vykurovacom období tsz=+3,7 °C a strednú teplotu vo vykurovaných priestoroch ti=20 °C. Výpočet tepelných strát bol prevedený pre nasledovné tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcii a prvkov: U (W/m2K): obvodová stena 0,10, strecha 0,08, podlaha na teréne 0,10, okná 0,78, vstupné dvere 0,78. Hoci bol projekt riešený ako dom s pasívnymi hodnotami spotreby tepla na vykurovanie, stavebná skutočnosť troška skomplikovala predpoklady. Aj tak sú však hodnoty domu vynikajúce (tabuľka PHPP). Ako palivo bude použitý zemný plyn o výhrevnosti cca 34 kWh/m3 a teplo bude dodávané do izieb prostredníctvom stenového a podlahového vykurovania. V dome bude riadená rekuperácia vzduchu, čím sa ešte viac ušetria prevádzkové náklady na plynové kúrenie. Ročná potreba plynu (ÚK + TUV ) je odhadovaná na 330 m3.

Zámerom predstaveného projektu bolo maximálne sa parametrovo priblížiť domom s pasívnou energetickou bilanciou. Realizácia nepotvrdila predpokladaný stav pôvodnej konštrukcií, čo v značnej miere skomplikovalo realizáciu stavby a zvýšilo nároky na zmeny v projekte. Aj napriek týmto skutočnostiam stavba sa približuje k predpokladaným hodnotám. 

Ing. Martin Duchoň,
konateľ spoločnosti greenstudio,
www.greenstudio.sk 
 
Článok bol publikovaný v pravidelnom newslettri spoločnosti ISOVER – ISOVER NEWS. Je publikovaný so súhlasom spoločnosti ISOVER.