Zatepľujme ale bez chýb!

Zatepľuje sa už ako na bežiacom páse. Kto nezateplil, nešetrí energiou alebo sa aspoň nepridal na stranu prezliekačov fasád, ktoré by mali šetriť domácim financie za energie. Ak sa podujmete zatepľovať, budete si najprv musieť vybrať z produktov, ktoré sa núkajú na stavebnom trhu. Tie zaujímavejšie a spoľahlivejšie výrobcovia zoskupili do zatepľovacích systémov vhodných na odlišné podmienky zatepľovania.
 
Cieľom zateplenia budov je výrazne znížiť spotrebu energie na vykurovanie objektu. Zateplená fasáda zamedzí tepelným stratám, teda úniku tepla cez obvodový plášť domu. Súčasné trendy v stavebníctve kladú teda dôraz na čoraz dokonalejšie zaizolovanie vonkajšieho plášťa. Pod tým rozumieme, že tepelne sa izolujú strechy, podlahy najnižšieho podlažia, obvodové steny a výplne otvorov. Tieto požiadavky sa premietli aj do noriem. V STN 730540-2 (2002) sa uvádza, že predpísaný tepelný odpor obvodových stien RN musí byť pri rekonštruovaných budovách rovný resp. väčší ako 2 m2 . K . W-1. V tejto norme sa pre novostavby odporúča hodnota RN väčšia resp. 3 m2 . K . W-1. Ide o hodnotu, ktorú konštrukcie postavené aj z obvykle vyrábaných murovacích materiálov nedosahujú.
V prípade, že ste sa rozhodli pre zatepľovanie, mali by ste mať najprv k dispozícii návrh primeraného spôsobu zateplenia budovy s posúdením navrhnutej skladby konštrukcie na difúziu a kondenzáciu vodných pár. Podľa návrhu si vyberiete zatepľovací systém a objednáte práce v overenej realizačnej firme. Tá by mala fasádu nielen kvalitne zrealizovať, ale aj zabezpečiť kontrolu kvality a po dokončení diela poskytnúť dlhodobú záruku. Pri nesprávnom vyhotovení izolácie vznikajú tepelné mosty. Sú to miesta so zvýšeným prechodom tepla, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú podmienky v interiéri. Ich existencia vedie v zime k ochladzovaniu vnútorného povrchu stien, ku kondenzácii vodných pár a často aj k vzniku plesní. Najvhodnejšie je eliminovať možnosť vzniku tepelných mostov už pri návrhu konštrukcie. Kvalitný zatepľovací systém prepracovaný aj v detailoch a správne zrealizovaný zabráni ich vzniku.

Viac v článku TU

Zdroj: Urob Si Sám