Pravidlá súťaže na Facebook-u

1. Organizátorom súťaže je STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. so sídlom: Pezinská 56,901 01 Malacky, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „STAVMAT STAVEBNINY“). Kontaktná osoba súťaže: Martin Hipp, hipp@stavmat.sk

2. Súťaž prebieha v termíne od 28.3.2023 do 17.4.2023.

3. Výhrou v súťaži je brúska na sadrokartón a sadrové omietky.

4. Organizátor súťaže vyžrebuje jedného výhercu výhry uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok.

5. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 18.4.2023.

6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na profile STAVMAT STAVEBNINY sa zapojí do súťaže prostredníctvom zverejnených podmienok na súťažný príspevok zverejnený dňa 28.3.2023.

7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

8. Organizátor súťaže dňa 18.4.2023 o 13:00 hod. verejne [LB3] vyžrebuje výhercov zo súťažiacich, ktorý spĺňajú podmienky podľa bodu 6. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch hodín od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry prípadne aj o uvedenie adresy na doručenie výhry, ak organizátor súťaže v upovedomení oznámi výhercom, že im výhra bude doručená. Výherca je povinný kontaktovať organizátora do 24 hodín od zverejnenia výhercu.

9. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť alebo neoznámi organizátorovi súťaže adresu na doručenie výhry, ak organizátor oznámil výhercovi, že mu bude výhra doručená, a to v lehote 24 hodín od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne alebo  stráca na výhru nárok podľa tohto bodu, organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca na výzvu organizátora nebude reflektovať a  organizátorovi súťaže sa nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho. 

10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súťaže nasledovný súhlas:

  • so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže, vyhodnotenia jej výsledkov a doručenia výhry v prípade, ak organizátor súťaže doručuje výhru výhercovi, a 
  • s poskytnutím svojich osobných údajov organizátorom súťaže tretím stranám za účelom doručenia výhry výhercovi; treťou stranou je najmä prepravná spoločnosť alebo sponzor súťaže v prípade, ak doručuje výhry výhercom sponzor, pričom tieto subjekty majú postavenie prevádzkovateľa vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov súťažiaceho.

Organizátor spracováva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a rok narodenia. Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na stránke www.stavmat.sk alebo na vyžiadanie budú poskytnuté mailom alebo písomne. Kontaktná osoba: sekretariat@stavmat.sk.
Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku STAVMAT STAVEBNINY v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.

11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci resp. ich rodinný príslušníci a organizátori súťaže.

12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

13. 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

14. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.

15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

16. Organizátor súťaže sa pri spracovaní osobných údajov súťažiacich riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Súťažiaci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník svoj súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená.

17. Práva dotknutej osoby a možnosti kontaktovania organizátora:
Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia a §21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o vašej osobe. Pri existencí právnych predpokladov máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia a § 22 zákona o ochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadenia a § 23 zákona o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia a § 24 zákona o ochrane osobných údajov) vašich osobných údajov.
Pokiaľ spracovanie údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) Nariadenia a §13 ods. 1 e) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov, máte podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 zákona o ochrane osobných údajov právo na odvolanie.
Pokiaľ sa odvoláte voči spracovaniu údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Organizátor dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenos údajov podľa čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona o ochrane osobných údajov.
Ak spracovanie údajov spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) a § 13 ods. 1 a) Zákona o ochrane osobných údajov alebo čl. 9 ods. 2 a) Nariadenia a § 16 zákona o ochrane osobných údajov, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.

18. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.