Zdieľať

Ako zatepliť podkrovie šikmej strechy?

Zdroj: STAVMAT STAVEBNINY

Ak hovoríme o zateplení šikmej strechy, máme na mysli predovšetkým jej zateplenie minerálnou vlnou. K dispozícii je niekoľko možností umiestnenia tepelného izolantu.

Čo je minerálna izolácia?

Pod pojmom minerálna izolácia rozumieme izoláciu z kamenných alebo sklených vlákien. Základom sklenej vlny je zmes kremičitého piesku a sklených črepov, ktoré sa tavia pri teplote približne 1 450 °C. Tavenina sa následne rozvlákňuje a po pridaní spojiva sa formuje do rohože sklenej vaty, ktorá sa upravuje vytvrdzovaním a následne sa reže na dosky alebo pásy. Sklená vlna sa používa do takých konštrukcií, v ktorých nedochádza k jej mechanickému namáhaniu, napríklad do šikmých striech priečok a pod. Kamenná vlna sa vyrába tavením rôznych kombinácií hornín (najčastejšie čadiča, a to pri teplote okolo 1 600 °C), ktoré sa následne rozvlákňujú. Vyrába sa vo forme dosiek. Kamenná minerálna vlna má relatívne veľkú pevnosť, preto je vhodná do konštrukcií plochých striech, na fasády, podlahy, ale aj do priečok a šikmých striech.

Hrúbka tepelnej izolácie

V poslednom období sme svedkami zväčšovania hrúbok zatepľovacích materiálov. Kým pred pár rokmi bolo štandardom zabudovávať do striech 10 – 12 cm minerálnej vlny, dnes je to podstatne viac. Všetko súvisí s platnosťou tepelnotechnickej normy STN 73 0540, ktorá postupne (od 1. 1. 2013, od 1. 1. 2016 a od 1. 1. 2021) zvyšuje požiadavky na zateplenie obálky všetkých stavieb. 1. január 2021 tu máme zanedlho, preto je vhodné, aby sa stavby a rekonštrukcie realizované v tomto období riešili s požiadavkami vyžadovanými po tomto dátume. Norma vyžaduje, aby tepelný odpor R šikmej strechy so sklonom do 45° bol R = 9,9 m2.K/W (do 31. 12. 2020 postačuje R = 6,5 m2.K/W).

Foto: Zateplenie strechy minerálnou vlnou. Zdroj: Isover

Každý tepelnoizolačný materiál má v technickom liste uvedený súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/m.K) nazývaný lambda, ktorý je dôležitým kritériom na porovnanie tepelnoizolačných vlastností izolácií. Udáva, ako materiál vedie teplo. Čím je jeho hodnota nižšia, tým je izolačná schopnosť tepelnej izolácie vyššia.

Hrúbka tepelnej izolácie d (m) sa vypočíta ako súčin d = R . λ.  Ak teda použijeme izolant s λ = 0,03 W/m.K a požadujeme splniť kritérium pre tepelný odpor konštrukcie R = 9,9 m2.K/W, zistíme, že budeme musieť použiť tento izolačný materiál s hrúbkou 0,3 m.

V prípade minerálnej izolácie je k dispozícii niekoľko možností umiestnenia tepelného izolantu:

Tepelná izolácia medzi krokvami

Ide o najpoužívanejší spôsob zateplenia šikmej strechy. Pásy tepelnej izolácie sa vkladajú, resp. vtláčajú medzi krokvy. Šírka pásov izolácie zodpovedá vzdialenosti medzi krokvami + 20 mm. Výrobcovia ponúkajú veľké množstvo druhov tepelných izolácií, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami. Pri vkladaní izolácie medzi krokvy je dôležité, aby boli dokonale vyplnené priestory medzi krokvami a aby sa izolácia po čase nezačala zosúvať vplyvom gravitácie nadol, čo sa môže stať pri lacnejších typoch materiálov.

Pozor na zateplenie detailov

Zvláštnu pozornosť treba venovať zatepleniu škár medzi poslednou krokvou a štítovým múrom a zatepleniu všetkých detailov. V prípade, že tepelná izolácia nedrží dostatočne medzi krokvami, jej polohu možno zaistiť drôtikovaním, teda natiahnutím zádržnej siete z tenkého drôtu medzi klince.

Inštalácia tepelnej izolácie medzi krokvy má pomerne veľký nedostatok. Drevená konštrukcia krovu má výrazne nižšie tepelnoizolačné schopnosti, a preto sa stáva v takto zateplenom krove miestom tepelných mostov, a teda miestom, kadiaľ uniká z interiéru teplo, a kde sa za nepriaznivých okolností môže zrážať vzdušná vlhkosť so všetkými dôsledkami.

Tepelná izolácia medzi a pod krokvami

Odstraňuje riziko vzniku tepelných mostov v krove tak, že zo strany interiéru je na vnútornú stranu krovu inštalovaná ďalšia vrstva tepelnej izolácie. V snahe predísť akýmkoľvek tepelným mostom by sa táto vrstva mala umiestniť kolmo na predchádzajúcu. Táto časť tepelnej izolácie sa montuje obvykle do nosného roštu sadrokartónu.

Tepelná izolácia nad krokvami

Je pomerne mladou metódou, pričom vznikla ako odozva na snahu ušetriť miesto v podkroví, prípadne využiť estetický prínos pohľadu na krov zo strany interiéru, alebo zatepliť strechu bez toho, že by sa zasahovalo do obytnej časti podkrovia. Tepelná izolácia –minerálna vlna vo forme dosiek – sa aplikuje do pomocného roštu, ktorý môže byť z dreva, kombinácie oceľových pätiek a dreva alebo z polystyrénu.

Nadkrokvová tepelná izolácia sa môže kombinovať s medzikrokvovou tepelnou izoláciou. V takomto prípade je nutné dbať na dôsledné prekrývanie izolácie v miestach styku, aby sa obmedzilo riziko vzniku tepelných mostov. Podobne, ako v predchádzajúcich prípadoch, je potrebné dbať na vypracovanie detailov, a to predovšetkým na dôsledné zateplenie všetkých prestupových konštrukcií.

Zdroj: Terran

Nech použijeme akúkoľvek metódu zateplenia šikmej strechy, dôležité je chrániť vrstvy tepelnej izolácie pred vlhkosťou zo zrážok a vniknutím vetra poistnou hydroizoláciou, ktorá by mala byť vysoko difúzna, aby umožnila odvetranie vlhkosti z izolantu, a zároveň kontaktná, čo jej umožňuje byť v kontakte s izolantom bez dosahu na funkčnosť. Fólia poistnej hydroizolácie sa umiestňuje nad vrstvy tepelnej izolácie. Jej napojenia na stavebné konštrukcie sa dôsledne prelepujú lepiacimi páskami, prípadne tmelmi a montuje sa na krokvy, prípadne na pomocný rošt pre nadkrokvovú izoláciu, pričom sa kotví pomocou kontralát.

Zo strany interiéru je tepelná izolácia chránená parotesnou zábranou, ktorá musí vytvoriť nepriedušnú obálku. Preto sa jej spoje, ako aj všetky napojenia na akékoľvek stavebné konštrukcie, musia dôsledne prelepiť alebo zatmeliť. Upozorňujeme, že dôsledne utesnené musia byť aj prestupy všetkých inštalácií cez parotesnú fóliu.

Čo je dobré si zapamätať

  • Hoci sa práce spojené so zatepľovaním šikmej strechy zdajú byť pomerne jednoduché, je dobré ich zveriť do rúk odborníkov, prípadne si počas realizácie prác zabezpečiť odborný dohľad, ktorý vás usmerní a zabráni vzniku škôd.
  • Výrobcovia ponúkajú veľké množstvo druhov tepelných izolácií z minerálnej vlny, ktoré sa líšia svojím zložením, určením a aj fyzikálnymi parametrami. Pri ich nákupe rešpektujte preto projekt, prípadne si nechajte poradiť skúseným predajcom.
  • Nešetrite na kvalite strešných fólií.
  • Venujte zvýšenú pozornosť zatepleniu všetkých detailov strechy.
  • V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa kvality zatepľovacích prác neváhajte a včas sa obráťte na nezávislých odborníkov.

Návody

Pozrieť podobné návody

News

Hľadáte spôsob, ako znížiť náklady na energie? Investícia do zateplenia vášho domu môže byť kľúčom k úsporám. Poradíme vám, ako na to.


Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.