Zateplenie šikmej strechy nad krokvami


1 Podstrešné debnenie
2 Tenká vrstva tepelnej izolácie Isover T-N
3 Krokva
4 Parozábrana ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV alebo ISOVER VARIO® XtraSafe
5 Tesniaca páska ISOVER VARIO® XtraTape alebo ISOVER VARIO® Multitape
6 Izolácia medzi krokvami ISOVER UNIROL PROFI alebo ISOVER UNI
7 Hrebeňový pás PUREN hrebeňový pás
8 Pásky pod kontralaty ISOVER VARIOAntiSpike + systémový tmel
9 Kontralaty


01. Odstránenie strešnej krytinyZo strechy sa odstráni strešná krytina, staré latovanie a kontralaty. Odstránia sa skrutky a klince a pred uložením parozábrany/klimatickej membrány sa môže na debnenie uložiť tenká vrstva izolácie na báze kamenej vlny (hr. 25 mm), čím sa zabráni poškodeniu parozábrany.

02. Tepelná izolácia medzi krokvamiMedzi krokvy šikmej strechy sa vloží vrstva tepelnej izolácie na báze kamennej vlny.

03. Izolácia detailov krokievOkrem zabezpečenia vhodného podkladu pod parozábranu/klimamembránu sa na zamedzenie vzniku tepelných mostov vyhotoví izolácia detailov krovu.

04. Parotesná izolácia strechyParotesnú vrstvu možno dodatočne realizovať z vonkajšej strany, ale len použitím parozábran, ktoré majú premenlivú difúznu hrúbku. Parozábrana sa pripevní do krokiev cez podkladové pásiky.

05. Prekrytie pásov parozábranyJednotlivé pásy parozábrany sa uložia so vzájomným prekrytím min. 100 mm. Spoje sa dôsledne prelepia univerzálnou jednostrannou lepiacou páskou určenou na spojenie presahov parozábrany/klima membrány.

06. Tesniaci tmelNa veniec štítovej steny sa nanesie penetračný náter a dvojzložkový tesniaci tmel a...

07. Prilepenie parozábrany... prilepí sa parozábrana. Takto vznikne medzi štítovou stenou a parozábranou pružný parotesný spoj.

08. Izolácia medzi krokvyMedzi krokvy sa vloží tepelná izolácia na báze sklenej vlny vhodná do šikmých striech. Šírka pásov má byť o 1 mm väčšia, ako je šírka priestoru medzi krokvami.

09. Odkvapová fošňaOsadí sa odkvapová fošňa a uloží sa doska nadkrokvovej izolácie. Nadkrokvová izolácia sa osádza od odkvapu.

10. Uloženie na strihPotom sa uložia dosky nadkrokvovej izolácie na strih od odkvapu po hrebeň.

11. Väzba dosiekPri ukladaní dosiek nadkrokvovej izolácie je potrebné dávať pozor na striedanie izolačných dosiek vždy o jednu väzbu krokiev, maximálne však o jeden meter.

12. Horizontálne a vertikálne spojeHorizontálne a vertikálne spoje dosiek nadkrokvovej izolácie sa prelepia páskami integrovanými v presahoch poistnej hydroizolácie.

13. Prelepenie spojov dosiekSpoje dosiek nadkrokvovej izolácie, ktoré sa rezali na mieru, sa prelepia univerzálnou jednostrannou lepiacou páskou na spojenie presahov.

14. Zrezanie dosiek pri hrebeniV mieste hrebeňa sa dosky nadkrokvovej izolácie zrežú podľa sklonu šikmej strechy.

15. Doizolovanie hrebeňaMiesto styku dosiek nadkrokvovej izolácie pri hrebeni sa vyplní PIR polyuretánovou penou. Pena sa po zatvrdnutí zreže do roviny.

16. Hrebeňový pásHrebeň strechy sa prelepí hrebeňovým pásom zvariteľným za studena aj za tepla.

17. Istenie proti prepadnutiuDosky nadkrokvovej tepelnej izolácie sú od hrúbky 100 mm pochôdzne a bezpečné proti prepadnutiu.

18. Pásky pod kontralatyNa mieste budúcich kontralát sa osadia antispike pásky. Pásky pod kontralaty sa osadia do systémového tmelu.

19. Pripevnenie kontralátPomocou montážnej pomôcky sa kontralaty predvŕtajú a priskrutkujú na krokvy. Minimálna hrúbka krokvy musí byť aspoň 80 mm. Presný počet skrutiek a ich dĺžka je určená v pláne kladenia a je definovaná statickým výpočtom.

20. Strešná krytinaNa kontralaty sa upevní latovanie pod strešnú krytinu a strešná krytina sa uloží bežným postupom.


TEXT + FOTO: spracované z podkladov firmy Isover a v spolupráci s vydavateľstvom JAGA
VIZUALIZÁCIA DETAILU: Mgr. Art. Ján Malík