ISOVER ponúka top riešenia pre zateplenie podkrovia

Straty tepla nezaizolovanou resp. nedostatočne zaizolovanou strešnou konštrukciou predstavujú podľa meraní pri rodinných domoch v priemere 25 až 30% z celkových tepelných strát. Spolu so stratami tepla cez obvodové steny tak tvoria hlavnú časť celkových tepelných únikov domu. Logicky sú preto aj požiadavky na tepelný odpor konštrukcií strešných plášťov v porovnaní s požiadavkami na tepelnoizolačné parametre ostatných stavebných konštrukcii najprísnejšie. Nová teplotechnická norma uvádza ako odporúčanú hodnotu tepelného odporu R pre šikmé strechy R=9,9 m2.K/W. Pri jednoduchom prepočte na hrúbku izolácie ide o 30 – 40 cm izolácie, v závislosti od súčiniteľa tepelnej vodivosti λ jednotlivých izolačných materiálov. Straty tepla síce nie je možné nikdy úplne vylúčiť, správnym návrhom a aplikáciou vhodnej izolácie ich však môžeme podstatným spôsobom eliminovať. 
 
Spoločnosť ISOVER, člen medzinárodného koncernu Saint-Gobain, ponúka na náš trh široké portfólio vysokokvalitných izolačných materiálov zo skleného vlákna. Medzi najzaujímavejšie patria izolanty  s označením ISOVER-UNIROL PLUS a ISOVER-UNIROL PROFI. Obe izolácie sú určené najmä na použitie pri zateplení podkrovia, ich použitie je však vhodné aj v konštrukciách drevodomov alebo ľahkých podláh a trámových stropov, kde sa izolácia vkladá medzi nosné trámy.  Oba izolačné materiály vyznačujú v prvom rade mimoriadne dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Súčiniteľ tepelnej vodivosti v prípade izolácie ISOVER-UNIROL PLUS dosahuje hodnotu λ=0,036 W/m.K; v prípade izolácie ISOVER-UNIROL PROFI je to dokonca λ=0,033 W/m.K, čím sa táto izolácia radí medzi absolútnu špičku medzi izolačnými materiálmi určenými na izoláciu podkroví na našom trhu. Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam je tak teraz možné dosiahnuť pri použití izolácie UNIROL PROFI až o cca. 15-20% vyšší tepelný odpor pri rovnakých hrúbkach izolácie v porovnaní s bežne používanými izoláciami šikmých striech. Príklad: Potrebnú normou odporúčanú hodnotu tepelného odporu R=9,9 m2.K/W  je možné dosiahnuť už pri hrúbke 33 cm ISOVER UNIROL PROFI a 36cm ISOVER UNIROL PLUS. Pre porovnanie, pri použití izolantov so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ040 λ042 by bolo potrebné použitie hrúbok okolo 40-42cm. Vyššia hodnota tepelného odporu samozrejme v konečnom dôsledku znamená pre majiteľa domu v prvom rade ešte nižšie straty tepla a tým aj vyššiu úsporu nákladov na vykurovanie. 
Medzi ďalšie výhody použitia izolácie UNIROL PROFI alebo UNIROLU PLUS patrí jednoduchá a fyzicky i časovo nenáročná aplikácia, ktorú zvládne doslova každý čo i len priemerne zdatný domáci majster. Izolácia je vhodná tak do neprevetrávaných striech ako aj striech s navrhnutou prevetrávanou vzduchovou medzerou. 
 
Komplexnosť ponuky spoločnosti ISOVER v oblasti izolácie šikmých striech dopĺňa aj vysokokvalitná fólia – klimamembrána ISOVER-VARIO KM Duplex UV s príslušenstvom. Ide o špeciálnu polyamidovú fóliu, ktorá je schopná pružne reagovať na podmienky okolitého prostredia a v závislosti od tlaku vodných pár meniť svoje difúzne vlastnosti. V zimnom období, keď je tlak vodných pár orientovaný z interiéru smerom von je difúzny odpor fólie maximálny a fólia sa správa ako parozábrana. V letnom období, keď vplyvom prehrievania strechy dochádza k dodatočnému vysychaniu konštrukcie krovu a tým aj k uvoľňovaniu vlhkosti z dreva difúzny odpor membrány klesá, membrána sa správa ako difúzna fólia a umožňuje prechod uvoľnenej vlhkosti zo strešnej konštrukcie do interiéru. Vďaka tomu vlhkosť neostáva uzavretá v konštrukcii strechy, kde by mohla v krajnom prípade viesť k vzniku rôznych problémov, ale umožňuje  bezproblémové dodatočné vysychanie krovu a tým aj aktívne „dýchanie“ celej strešnej konštrukcie. Premenlivosť difúzneho odporu v závislosti od vlhkostných pomerov v okolí fólie je daná vlastnosťami polyamidu, ktorý je schopný reagovať na okolité podmienky a otvárať resp. zatvárať svoju štruktúru. Klimamembrána ISOVER-VARIO KM Duplex UV je jediná fólia – parozábrana svojho druhu na trhu, ktorá dokáže meniť svoje difúzne vlastnosti a udržiava tak v konštrukcii strechy konštatntné vlhkostné pomery. Použitie fólie ISOVER-VARIO KM Duplex UV v kombinácii s izoláciou ISOVER-UNIROL PROFI alebo ISOVER UNIROL PLUS predstavuje moderné systémové riešenie izolácie strešného plášťa šikmej strechy so zaručenou vysokou kvalitou výrobkov značky ISOVER.